Ескі сайтқа сілтеме

1 тарау.  Негізгі ережелер

1. Құпиялылық саясаты (бұдан әрі-саясат) «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР заңнамасына негізделген. Саясат жеке тұлғалармен сыртқы өзара іс – қимыл процесінде дербес деректер субъектілерінің дербес деректерін жинау, өңдеу және сақтау және «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем корпорациясы» АҚ (бұдан әрі-ҰТК) қызметтерін пайдаланушыларға ҰТК жүйелерінде қызметтер көрсету тәртібін реттейді. Саясаттың қолданыстағы редакциясы ҰТК ресми интернет-ресурсында орналастырылған.

2. ҚР заңнамасына және басқа да қолданыстағы заңнамаға сәйкес тыйым салынған немесе жарамсыз болып табылатын саясаттың кез келген ережелері оның басқа ережелерінің жарамдылығына немесе заңды күшіне әсер етпейді.

2 тарау.  Негізгі терминдер мен анықтамалар

3.Саясатта келесі терминдер мен анықтамалар қолданылады:

3.1. ресми интернет-ресурс – https://npck.kz мекен жайы бойынша  интернет желіде орналасқан ҚБЕО интернет-ресурсы;

3.2. қызметтерді  пайдаланушы-ҰТК қызметтерін пайдаланатын заңды тұлға;

3.3. дербес деректер субъектісі (бұдан әрі-субъект) – дербес деректер тиесілі жеке тұлға;

3.4. дербес деректер-айқындалған немесе олардың негізінде айқындалатын дербес деректер субъектісіне қатысты, электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық тасымалында  тіркелген мәліметтер;

3.5. сәйкестендіру-Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған субъект туралы мәліметтерді белгілеу және осы мәліметтердің анықтығын растау жөніндегі іс-шаралар жиынтығы.

3 тарау.  Дербес деректерді жинау, өңдеу және сақтау

4. ҰТК субъектінің дербес деректерін, дербес деректер субъектісін бере отырып, қызметтерді пайдаланушы дербес деректер субъектісінің саясатта баяндалған шарттарда ҰТК мен қызметтерді пайдаланушының өзара іс-қимылы кезінде көрсетілген деректерді пайдалануға келісімін растайды.

5. Қызметтерді пайдаланушы ҰТК сұрауы бойынша дербес деректер субъектілерінен жиналған дербес деректерді жинауға және өңдеуге және дербес деректерді үшінші тұлғаларға беруге келісімдердің бар екендігін құжаттамалық растауды ұсынады.

6. Қызметтерді көрсету барысында ҰТК қызметтерді көрсету үшін қажетті субъектілердің дербес деректерін ғана жинайды, өңдейді және сақтайды.

7. Дербес деректер келесі мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін:

  • пайдаланушыларға қызмет көрсету (оның ішінде дербес деректер субъектісін сәйкестендіру, тіркеу куәліктерін шығару және т. б.);
  • ҰТК-ның дербес деректер субъектілерімен өзара іс-қимылы, оның ішінде субъектіге ақпарат пен сұрау салуларды қабылдау және жіберу.

8. Жиналатын, өңделетін және сақталатын ҰТК дербес деректерінің тізбесі көрсетілетін қызметтердің ерекшелігіне және (немесе) дербес деректер субъектісімен өзара іс-қимыл сипатына байланысты болады және жеткілікті және қажетті көлеммен шектеледі.

9. Субъектінің дербес деректеріне қатысты көрсетілген деректер жалпыға қолжетімді болып табылатын жағдайларды қоспағанда, олардың құпиялылығы сақталады.

10. ҰТК Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларда дербес деректер субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді беруге құқылы.

11. ҰТК дербес деректерді жинау, өңдеу және сақтау тұрғысынан оларды пайдалану алдында өндірістік технологиялық процестер мен рәсімдерді тексеруді қамтамасыз етеді.

12. ҰТК Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес деректерді қорғауды жүзеге асырады.

13. Лауазымдық міндеттерін орындауға байланысты дербес деректері белгілі болған ҰТК қызметкерлері олардың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

14. Дербес деректерді шет мемлекеттердің аумағына трансшекаралық беру осы мемлекеттер дербес деректерді қорғауды қамтамасыз еткен жағдайда ғана жүзеге асырылады.

15. Дербес деректердің таралып кету фактісі анықталған жағдайда ҰТК 24 сағат ішінде хабар жіберу арқылы қызметтерді пайдаланушыларды хабардар етеді.

4 тарау. Өзге де ережелер

16. ҰТК-да дербес деректерді жинауға, өңдеуге және сақтауға қатысты туындайтын барлық даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешілуі тиіс.

17. ҰТК саясатты (толық немесе ішінара) алдын ала келісусіз біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. Саясаттың барлық өзгерістері ҚР заңнамасына қайшы келмеуге тиіс және ол ресми интернет-ресурста орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.

18. ҰТК-мен өзара іс-қимыл жасайтын пайдаланушылар мен дербес деректер субъектілері ресми интернет-ресурста орналастырылатын саясаттың өзекті редакциясымен таныса алады.

Саясатқа қатысты барлық ұсыныстарды және/немесе сұрақтарды info@kisc.kz электрондық поштасы арқылы  хабарлау қажет.

Құпиялылық саясаты